16°C

Važni akti Grada

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za 2017. godinu i grafički prikaz plana Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja Jedinstveni popis djelatnosti na pomorskom dobru Procedura o utvrđivanju i naplati gradskih prihoda ODLUKA o parkirnim zonama, vremenskom ograničenju parkiranja, vremenu naplate, visini naknade, povlaštenoj parkirnoj karti i rezerviranom parkirnom mjestu u gradu Makarskoj Odluku o financiranju stručnog kadra – trenera u 2017. godini - pilot –projekt ODLUKA o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2017. godini ODLUKA o davanju na korištenje javnih površina na području Grada Makarske Odluka o izmjeni i dopuni odluke o davanju na korištenje javnih površina na području Grada Makarske ODLUKA o porezu na korištenje javnih površina na području Grada Makarske Odluka o izmjeni i dopuni odluke o porezu na korištenje javnih površina na području grada Makarske ZONE JAVNIH POVŠINA NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE-GRAFIČKI PRIKAZ Pravilnik o tržnom redu na gradskoj tržnici u Makarskoj Odluka o održavanju sajmenih dana ODLUKA o sufinanciranju nabave školskih udžbenika Objava biračima povodom donošenja Odluke o raspisivanju prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor Odluka o izmjeni Odluke o autotaxi prijevozu ODLUKA o autotaksi prijevozu Odluka o postavljanju bankomata ZAKLJUČAK o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata brze prehrane (fast food) na području Grada Makarske Zaključak o cijeni plaćanja javne površine od strane korisnika za vrijeme održavanja sajamskih dana na području grada Makarske ODLUKA o komunalnom redu Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2016. godini Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Makarske Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2016. godinu - tekstualni dio Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2016. godinu - grafički prikaz Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za 2015. Plan gospodarenja otpadom Grada Makarske za razdoblje 2014. - 2020. godine Suglasnost društvu Makarski komunalac za upravljanje pomorskim dobrom na području gradske plaže kojem nije dodijeljena koncesija od nadležnog tijela Splitsko-dalmatinske županije Poslovnik o radu Gradskog vijeća Grada Makarske Statut Grada Makarske (pročišćeni tekst) Odluka o ustrojstvu gradske uprave Grada Makarske Odluka o gradskim porezima Grada Makarske Odluka o davanju na korištenje javnih površina Grada Makarske za postavljanje kioska, štekata, pokretnih naprava i sl. i o naplati poreza za korištenje javnih površina Odluka o javnom redu i miru Odluka o komunalnoj naknadi - izmjena Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Odluka o kriterijima za ustupanje prava vlasništva na dijelovima zemljišta od kojih će se formirati građevne čestice nužne za redovitu uporabu postojećih zgrada bivšeg društvenog stanovanja Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Makarske Odluke o komunalnom doprinosu Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Grada Makarske Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja računa i obračunskih situacija Procedura za postupak javne nabave Procedura stvaranja ugovornih obveza Obrazac za pokretanje postupka javne nabave (uz proceduru za postupak javne nabave) Plan prijma za stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Makarskoj za 2014. godinu Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Makarske Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području grada Makarske Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske 2014. godinu Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske 2014. godinu - ispravak greške Odluka o koncesijama za obavljanje komunalnih djelatnosti Odluka o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima,napuštenim i izgubljenim životinjama O D L U K A o izmjeni i dopuni Odluke o držanju pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima, napuštenim i izgubljenim životinjama Zaključak Odluka o isplati pomoći umirovljenicima s područja grada Makarske Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave